تلفن: 02199444 ایمیل: info@protect.ir

PROTECT

تیم پروتکت از متخصص ترین افراد و نگهبانان در حوزه امنیت و حفاظت های فردی و الکترونیکی و با بهره گیری از به روزترین تکنولوژی های حفاظتی و امنیتی و نیروهای آموزش دیده در این حوزه به ارائه خدمات حفاظتی و امنیتی و انجام ماموریتهای حیاتی در این زمینه می پردازد.
Go to top